ก้าวสู่สากล :

  •      ตลอดระยะเวลายาวนาน 29 ปี (พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2553) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือกับองค์กรด้านอาหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ จวบจนปี พ.ศ. 2552
  •      คณะมีผลงานวิจัยหลายโครงการที่มีความโดดเด่นและสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรที่มีสำคัญของประเทศ ได้แก่ งานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย – เกาหลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวกล้องงอก งานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวโพดฝักอ่อน และงานวิจัยการผลิตน้ำส้มสายชูจากข้าวอินทรีย์ นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังให้ความสำคัญต่อการยกระดับความเป็นสากลของการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ได้ทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ งานวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากกระเจี๊ยบ ที่ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน งานวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระในส้มโอ ที่ Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม และร่วมวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ ของ University of Illinois at Urbana Champaign เพื่อศึกษาสารประกอบที่ให้กลิ่นจากเทียนอบสำหรับขนมไทย และ University of Georgia at Athens เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกไขมัน เป็นต้น
     
  •      ในปี พ.ศ. 2553ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังคงมุ่งมั่นต่อการผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสร้างกำลังคนที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย และยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างความมั่งคงและความปลอดภัยอาหารได้อย่างยั่งยืน