ก่อร่างสร้างตัว :

  •      สำนักหอสมุดกลางมีจุดเริ่มต้นจากการเป็น “โครงการหอสมุดกลาง” โดยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยา เพียรวิจิตร รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (ตำแหน่งในขณะนั้น) มีแนวคิดในการจัดตั้งหอสมุดกลางจากเดิมที่มีเพียงห้องสมุดของคณะต่างๆ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งหอสมุดกลางซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี อวบ เหมะรัชตะ เป็นประธาน และมีบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะต่างๆ เป็นคณะกรรมการช่วยกันดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว
  •      หอสมุดกลาง เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยใช้สถานที่ของห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เป็นการชั่วคราว (ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับคณะ วิศวกรรมศาสตร์) ต่อมาคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งหอสมุดกลางได้มีนโยบายที่จะให้ห้องสมุดคณะเป็นห้องสมุดสาขาของหอสมุดกลาง และแบ่งส่วนราชการของหอสมุดกลาง ออกเป็น ๖ ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหารงานบริการ ฝ่ายบริหารงานเทคนิค ฝ่ายจัดหาพัฒนาทรัพยากร ฝ่ายอบรม ค้นคว้าและวิจัย และฝ่ายห้องสมุดสาขา
  •      เมื่อหอสมุดกลางดำเนินงานมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการจัดตั้งหอสมุดกลางจึงได้ทำการรวบรวมสถิติของฝ่ายต่างๆ ของหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ และมอบให้อาจารย์ขวัญใจ สนั่นวาณิชย์ ช่วยพิจารณาวางอัตรากำลังของหอสมุดกลาง และนางสาวสุรีย์ บุหงามงคล ช่วยดำเนินการในการร่างระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้บริการหอสมุดกลาง
  •      ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ย้ายที่ทำการในส่วนของสำนักงานเลขานุการ งานจัดหา และงานเทคนิค มายังสำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานร่วมกันกับกองบริการการศึกษาเป็นการชั่วคราว ส่วนงานด้านบริการก็ยังคงไว้ที่ห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ไปพลางก่อน
  •      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้เริ่มดำเนินการของบประมาณเพื่อออกแบบและดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดกลางซึ่งได้กำหนดว่าอาคารจะตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ต่อมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้สร้างอาคารโรงอาหารใหม่ (ปัจจุบันคือคณะวิทยาศาสตร์) จึงได้ย้ายสำนักงานเลขานุการมาดำเนินการที่ ชั้น ๒ ของอาคารดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๒๕ และได้รวมงานด้านบริการจากห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรมและวิทยาศาสตร์มาให้บริการที่อาคารเดียวกัน
     
  •      ปีพ.ศ. ๒๕๒๘ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปลี่ยนฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้หอสมุดกลางมีฐานะเป็น “กองห้องสมุด” สังกัดสำนักงานอธิการบดีเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีว่าที่ร้อยตรี อวบ เหมะรัชตะ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองห้องสมุดและจัดแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ๕ งาน คือ งานบริหารและธุรการทั่วไป งานบริการ งานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและ งานโสตทัศนศึกษา
  •      ซึ่งในปีเดียวกันนี้เอง กองห้องสมุดได้ย้ายมาดำเนินการที่ ห้องรักษาเอกสาร ศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ว่าที่ร้อยตรี อวบ เหมะรัชตะ เกษียณอายุราชการ สถาบันได้แต่งตั้งนางสาวสุรีย์ บุหงามงคล ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นหัวหน้ากองห้องสมุด