ก่อร่างสร้างตัว :

  •      จากนโยบายของสถาบันที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยการรวมหน่วยงานสายวิชาการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้มารวมอยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน และจัดตั้งหน่วยงานในระดับคณะหรือวิทยาลัยทางด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับการที่สถาบันได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นสถาบันทางการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล” ดังนั้นเพื่อให้วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้รับการตอบสนองและนำไปสู่จุดหมายอย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้นตามประกาศสถาบันฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2553 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16 ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ตามประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
     
  •      วิทยาลัยการบริหารและจัดการเป็นหน่วยงานใหม่ที่แยกภารกิจบางส่วนที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานเดิม ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร มีหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม หลังจากนี้จะมีการสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามแผนที่วางไว้และรับโอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามาสังกัดต่อไป หลักสูตรของวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ มีจุดเน้นหลักสูตรเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและองค์การสมัยใหม่ ตลอดจนการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมในองค์การและธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กร รวมทั้ง การเน้นสร้างผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้และความสามารถในการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพาณิชย์ได้ เป็นอย่างดี