ก่อร่างสร้างตัว :

 •      สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานระดับคณะ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 34 ก ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2539 โดยการยกฐานะจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
 •      สำนักทะเบียนและประมวลผล มีเป้าหมายและหน้าที่หลัก คือ การให้การสนับสนุนการเรียนการสอน ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
 •      สำนักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ฝ่าย ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 80 ง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2539 ดังนี้
 •      1. สำนักผู้อำนวยการ
 •      2. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
 •      3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 •      4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและสถิติ
 •      5. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
     
 •      เมื่อปี พ.ศ.2548 สำนักทะเบียนและประมวลผล มีการปรับปรุงระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามคำสั่งที่ 1746/2548 เรื่องการปรับปรุงระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โดยให้โอนบรรดากิจการ ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการและแผนงานในบัณฑิตวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนในระดับบัณฑิตศึกษาและคำสั่งสถาบันฯ ที่ 1747/2548 เรื่อง ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนในสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยจัดแบ่งเป็น 8 ส่วนงาน ดังนี้
 •      1. สำนักงานผู้อำนวยการ
 •      2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 •      3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 •      4. ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา
 •      5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •      6. ฝ่ายบริหารการเรียนการสอน
 •      7. ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
 •      8. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
 •      ต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักทะเบียนและประมวลผลใหม่ จึงได้มีการจัดสรรอัตรากำลังในหน่วยงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศสถาบันฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภาสถาบัน สำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ในการประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหน่วยงานเพื่อให้เหมาะสม ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้
 •      1. งานรับเข้านักศึกษาและทะเบียนประวัติ
 •      2. งานทะเบียนการศึกษา
 •      3. งานบริหารการเรียนการสอน
 •      4. งานประมวลผลการศึกษา
 •      5. งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา